กำไรสะสม อยู่หมวดไหน อยู่ฝั่งไหน บันทึกบัญชี ตัวอย่าง

กำไรสะสม

กำไรสะสม คือ

กำไรสะสม (Retained Earnings) หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้น นำมาลงทุนในบริษัท ดังนั้นกำไรสะสมจึงเกิดจากการดำเนินงานของกิจการ ที่สร้างผลกำไรให้กับกิจการนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงสิ้นงวดบัญชีในปัจจุบัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การบันทึกบัญชี กำไรสะสม
Dr กำไรขาดทุน
     Cr กำไรสะสม
คำอธิบายรายการ บันทึกกำไรสะสม

กำไรสะสม อยู่หมวด ทุน

วิธีปิดบัญชี กำไรสะสม

 • Dr รายได้
       Cr ต้นทุนขาย
            ค่าใช้จ่าย
            กำไรขาดทุน
  คำอธิบายรายการ ปิดบัญชีรายได้ต้นทุนขายค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน
 • Dr กำไรขาทุน
       Cr กำไรสะสม
  คำอธิบายรายการ ปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสม

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 6, 2022

Scroll to Top